Όροι Χρήσης

1. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." δημιούργησε τον δικτυακό τόπο vatrachos.gr, για την διάθεση των προϊόντων της στους χρήστες. Η χρήση του vatrachos.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του vatrachos.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Χρήση των υπηρεσιών μπορούν να κάνουν μόνον ενήλικες. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του vatrachos.gr, ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. Το vatrachos.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο vatrachos.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα της.

3. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο vatrachos.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Οι χρήστες αποδέχονται, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του vatrachos.gr.

4. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την επιχείρηση σε τρίτους.

5. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης κάθε σελίδας μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις σχετικά με τα εμπορεύματα και τις τιμές. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για κάθε τροποποίηση ιδίως σχετικά με την κατασκευή, μορφή, χρώμα και όρους παράδοσης και εκτελέσεως των εμπορευμάτων. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην επιχείρηση.

6. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του vatrachos.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Αν και η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του vatrachos.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, ή άλλων συστημάτων προστασίας).

7. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του vatrachos.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Η επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα, μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στα πλαίσια τα οποία προβλέπονται από το νόμο. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να σας θέτουμε ερωτήματα σε σχέση με την καταλληλότητα των τελευταίων. Η συμμετοχή σε αυτά τα ερωτηματολόγια είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να απομονώσουμε τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εκπρόσωπο μας. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν. 2472/1997.

8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα κατά τόπο δικαστήρια των Αθηνών.

9.Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το vatrachos.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." στον αριθμό 2105146281. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση " Ν. Κωνσταντινίδης - Α. Βαλλιάνος Α.Ε." στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vatrachos.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ:

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του vatrachos.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, με κακή συσκευασία κ.λ.π.).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν ανεξαρτήτως λόγου, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Διευκρινίζεται ότι το vatrachos.gr δεν ευθύνεται για προϊόντα κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά. Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών τότε το vatrachos.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση αν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της παραγγελίας μέσω του site και για κάποιο λόγο αλλάξατε γνώμη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν γίνει η αποστολή της παραγγελίας με mail στο info@vatrachos.gr προκειμένου να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που το έχετε πάρει στα χέρια σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε την ίδια ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μαζί μας στο info@vatrachos.gr προκειμένου να επιστρέψετε το προϊόν, άθικτο και μαζί με το συνοδευόμενο παραστατικό.

Μετά από συνεννόηση μαζί μας, και εάν ο λόγος επιστροφής του προϊόντος οφείλεται σε σφάλμα δικό μας αναλαμβάνουμε τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναλαμβάνετε με δικά σας έξοδα να το αποστείλετε στην έδρα της επιχείρησης μας.

Πριν από κάθε επιστροφή απαιτείται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα vatrachos.gr.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Eπικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το vatrachos.gr.
-Tο προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
-Tο προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

A. Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
To vatrachos.gr σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύεται να τα προστατεύσει. Παρέχουμε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και τη συνήθη εφαρμογή της, καθώς και σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σας από το διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται.

Β. Περί αυτόματης συλλογής δεδομένων

Γίνεται αυτόματα καταχώρηση του domain και της διεύθυνσης IP κάθε επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν εσάς ατομικά, αλλά τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί από ποια σημεία του κόσμου γίνεται χρήση αυτής της ιστοσελίδας ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη, καθώς και για την ανάλυση της συχνότητας επιλογής με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, προκειμένου να βελτιώσουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς. Δεν επιτρέπουμε τη σύνδεση πληροφοριών που αρχειοθετούνται αυτόματα με τον παραπάνω τρόπο, με τα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων.

Γ. Σχετικά με τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ως αποτέλεσμα της επισκέψεώς σας σε μία ιστοσελίδα. Έτσι η ιστοσελίδα γνωρίζει ότι την έχετε επισκεφθεί ξανά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των προτιμήσεών σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μας βοηθούν στην καταγραφή των προτύπων χρήσης, με σκοπό τη βελτίωση και τη διαχείριση της ιστοσελίδας καθώς και για την καταγραφή των προτιμήσεών σας προκειμένου να προσαρμοστεί η επίσκεψη στις προτιμήσεις σας.

Δ. Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων

Όταν ζητάτε πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ίσως χρειαστεί να γνωρίζουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν εγγράφεστε για τη δωρεάν λήψη νέων ή πληροφοριών είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε και άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και έναν τηλεφωνικό αριθμό. Στην περίπτωση αυτής της γνωστοποίησης προς εμάς, θα εξασφαλίσουμε ότι η συλλογή και η χρήση τους θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν στην προστασία και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου (Ν. 2472/1997 - Οδηγία της ΕΕ περί της προστασίας δεδομένων 95/46/EC και οδηγία της ΕΕ περί προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 02/58/EC) Αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο άλλο σκοπό, εκτός από αυτόν για τον οποίο παραχωρήθηκαν αρχικά, θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας*.

Ε. Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργή η εγγραφή σας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, χωρίς να είναι εξατομικευμένη και αναγνωρίσιμη. Δεν συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, εκτός από αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

ΣΤ. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Σε κάποια προϊόντα θα είναι δυνατή η επίσκεψη σε επιπλέον ιστοσελίδες, με σκοπό τη διευκόλυνσή σας και την παροχή πληροφοριών για το συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες συνήθως είναι ιστοσελίδες του κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα φύγετε από την ιστοσελίδα του καταστήματός μας και αυτόματα δεν θα είναι εφικτό να ελεγχθεί η ιστοσελίδα ή η πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από την πολιτική απορρήτου του καταστήματός μας. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική απορρήτου μιας ιστοσελίδας, προτού παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή προχωρήσετε σε διαδικτυακές αγορές που απαιτούν την κοινοποίηση αριθμού τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.λ.π καθώς επίσης να ελέγχετε πάντα αν εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλούς συναλλαγής στο κάτω μέρος της οθόνης σας.